GLOBALG.A.P. IFA Workshop → Crops → Farm Assurer Workshop

26-29 ตุลาคม| การอบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรที่ปรึกษาฟาร์ม (Farm Assurer) ผักและผลไม้|เรียนระบบทางไกล (085-686)


Description
ที่ปรึกษาฟาร์มมาตรฐานGLOBALG.A.P. เป็นผู้ที่ให้บริการอบรมหรือให้คำปรึกษากับเกษตรกรเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเกษตรกรที่สนใจและมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีตามมาตรฐานGLOBALG.A.P.
หลักสูตรนี้ถือเป็นหลักสูตรภาคบังคับสำหรับผู้ที่จะขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาฟาร์มมาตรฐาน(Farm Assurer License) กับทางสำนักงานของGLOBALG.A.P. โดยตรง เมื่อเสร็จสิ้นการอบรมผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่านจะได้รับการประเมินผล(ทำข้อสอบ)และได้รับใบประกาศนียบัตรจากGLOBALG.A.P. สำนักงานใหญ่โดยตรง


ค่าอบรมตลอดหลักสูตร: 350 ยูโร/450 ดอลลาร์
วันที่: 26-29 ตุลาคม 2021
เวลา: 9:00 – 13:00 น. Check your local time here
Duration: ตลอดหลักสูตร 18 ชั่วโมง เรียนรู้ด้วยตนเอง 1 ชั่วโมง
ภาษาที่ใช้: ภาษาไทย
ผู้อบรม: นภาพร รัตนเมตตา


ผู้อบรม


 Napaporn Rattanametta

นภาพร รัตนเมตตา
ตำแหน่ง Technical Key Account Manager-ASIA.


นภาพร รัตนเมตตา จบการศึกษาปริญญาตรี-โท จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สาขาวิทยาศาสตร์เกษตร มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในด้านการเกษตร และ วิทยาศาสตร์การอาหาร(น้ำผลไม้) และยังเป็นผู้ตรวจประเมินให้กับสมาคมน้ำผลไม้เยอรมันนีตามมาตรฐานน้ำผลไม้เพื่อการส่งออกไปยุโรป และยังทำงานให้กับองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศเยอรมันนีในโครงการที่เกี่ยวข้องกับด้านการเกษตร ในส่วนงานของGLOBALG.A.P. ทำหน้าที่หลักเป็นผู้ให้การอบรมมาตรฐานGLOBALG.A.P. และให้ข้อมูลหรือคำแนะนำที่เกี่ยวของกับมาตรฐานต่างๆของGLOBALG.A.P.หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับ:


 • ผู้ที่สนใจในระบบการดำเนินงานเพื่อให้การรับรองของGLOBALG.A.P. เพื่อให้เข้าใจถึง ข้อบังคับทั่วไป และ หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามข้อกำหนด
 • ผู้ที่สนใจที่จะขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาฟาร์มมาตรฐานของGLOBALG.A.P.(GLOBALG.A.P. approved Farm Assurer)
 • ผู้ที่ต้องการเสริมความรู้ความเชี่ยวชาญในแวดวงความมั่นคงทางอาหารและเกษตรกรทั่วไป

++++หมายเหตุ : หลักสูตรนี้ไม่ใช่หลักสูตรสำหรับผู้ตรวจประเมิน หลักสูตรสำหรับผู้ตรวจประเมินสามารถลงทะเบียนไดที่ here


สิ่งที่จะได้รับ:


 • เรียนรู้ระบบการรับรองมาตรฐานของGLOBALG.A.P.
 • ได้เรียนรู้เรื่องข้อบังคับทั่วไปและมาตรฐานของGLOBALG.A.P. อย่างเต็มที่และโดยตรงจากผู้อบรมจาก GLOBALG.A.P.
 • ได้เรียนรู้หลักเกณฑ์การปฏิบัติตามข้อกำหนด: All Farm Base, Crops Base และ Fruit & Vegetables. ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์เดียวกับที่ผู้ตรวจประเมินใช้ในการตรวจประเมินมาตรฐานเพื่อให้การรับรอง
 • เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับผู้ที่จะให้บริการในการเป็นที่ปรึกษาฟาร์มมาตรฐานGLOBALG.A.P. IFA standard
 • หากผ่านเกณฑ์การสอบในหลักสูตรนี้ ถือว่ามีคุณสมบัติในการขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาฟาร์มมาตรฐานของGLOBALG.A.P.(GLOBALG.A.P. approved Farm Assurer)

รายละเอียดหลักสูตร:


 • หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่สอนระบบทางไกล โดยจะเป็นอบรมจริง มีกิจกกรรมแบบกลุ่มที่ผู้เข้าร่วมอบรมต้องทำร่วมกันโดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเพิ่มอีก ทุกท่านที่เข้าเรียนหลักสูตรนี้จะได้รับเอกสารประกอบการฝึกอบรมทั้งหมด โดยจะส่งให้ท่านก่อนวันทำการอบรม
 • จำกัดผู้เข้าร่วมอบรมไม่เกิน 15 ท่าน ผู้ที่ลงทะเบียนก่อนได้รับสิทธิ์ก่อน ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วจะได้รับอีเมล์ยืนยันตอบรับ

การชำระเงิน:


หากท่านที่ต้องการใบแจ้งชำระเป็นค่าเงินยูเอสดอลลาร์ โปรดแจ้งได้ที่ท่านเราโดยตรง การลงทะเบียนจะใช้ระบบ Paypal, โดยกดที่ ชำระเงิน. ในกรณีที่ท่านที่ต้องการชำระเงินไม่ผ่านระบบ Paypal ให้ชำระได้ที่ แบบชำระเงิน.


ข้อควรทราบ:


 • การอบรมระบบทางไกลนี้จะใช้โปรแกรมZoomหรือ MS Team เพื่อใช้เป็นห้องอบรมในครั้งนี้
 • สัญญานอินเตอร์เน็ตของผู้เข้าร่วมอบรมต้องแรง สามารถเช็คความแรงของอินเตอร์เน็ตได้ ที่นี่ ช่วงที่แนะนำคือ :800kbps/1.0Mbps
 • มีระบบกล้องและไมโครโฟนต้องทำงานได้ดี
 • ใช้ชุดหูฟังและควรอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เงียบไม่มีเสียงรบกวน
 • สามารถใช้บราวเซอร์: Chrome, Microsoft Edge, Opera, Firefox

หากมีข้อสงสัยโปรดติดต่อ สถาบันการสอนGLOBALG.A.P. Academy (อีเมล์: academy@globalgap.org) หรือ คุณนภาพร รัตนเมตตา (rattanametta@globalgap.org , เบอร์โทร 0860341245) หากทำการลงทะเบียนเรียนจะถือว่าท่านยินยอมกับเงื่อนไขที่ทางGLOBALG.A.P. กำหนดไว้ใน GLOBALG.A.P. Terms and Conditions for Workshop and Trainings.

Language: Thai

Content
 • เนื้อหาหลักสูตร
 • Agenda Farm Assurer Workshop - Fruit & Vegetables sample
 • ส่วนที่ศึกษาด้วยตัวเอง
 • ส่วนที่เรียนกับผู้ให้การอบรม
 • กิจกรรมกลุ่มและการบ้าน
 • เอกสารมาตรฐาน
 • แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการอบรมครั้งนี้
Completion rules
 • All units must be completed
 • Leads to a certification with a duration: Forever